Szukaj

Gazetka "ŻABIANKA"

Trójmiasto

Trojmiasto.pl - najświeższe wiadomości z Trójmiasta
 • Mobilna aplikacja efektem współpracy licealistów z Gdyni i JIT Solutions
  W JIT Solutions chętnie inwestujemy czas i zasoby w młodych ludzi, doceniamy ich energię i motywację. Działamy na uczelniach, prowadzimy staże dla studentów, aby pomóc im na dobre rozpocząć swoją karierę w świecie IT. Dlaczego nie zaszczepiać wiedzy o programowaniu już na wcześniejszych etapach edukacji?
 • Mundialowe autobusy budzą kontrowersje
  Czy dekorowanie pojazdów komunikacji miejskiej w trakcie piłkarskich mistrzostw świata jest dopuszczalne? Takie wątpliwości pojawiły się w Gdyni, ale dyrekcja ZKM odpowiada, że nie ma z tym problemu i dlatego nie będzie ingerować w inwencję kierowców w trakcie turnieju. Podobnie jest w Gdańsku.
 • Priorytety transferowe Arki
  Arka Gdynia szuka jeszcze środkowego oraz dwóch bocznych pomocników, a także bramkarza numer dwa. Gdy zajdzie potrzeba, sięgnie też po jeszcze jednego defensora. Chętnych nie brakuje i to nie tylko z kraju. Wśród piłkarzy proponowanych na bok drugiej linii są Niemcy: Selim Guenduez i Bjoern Kluft. W piątek o godzinie 18 żółto-niebiescy rozegrają pierwszy sparing podczas przygotowań. Rywalem w Gniewinie będzie Apoel Nikozja. Dla kibiców wstęp wolny.

I. INFORMACJE OGÓLNE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Żabianka” z siedzibą przy ul. Gospody 10 w Gdańsku powstała w wyniku podziału Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych”.

Do rejestru spółdzielni wpisana została przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy w dniu 31.12.2001r. pod Nr KRS 0000077115.

Spółdzielnia prowadzi działalność w oparciu o:

 • ustawę z dnia 16 września 1982r. – Prawo spółdzielcze (Dz.U.z 2003r. Nr 188, poz.1848 z późniejszymi zmianami),
 • ustawę z dnia 15.grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U.z 2003r. Nr 119, poz.1116 z późniejszymi zmianami), 
 • ustawę o własności lokali, 
 • Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Żabianka”. 
 • Uchwały Walnego Zgromadzenia, 
 • Uchwały Rady Nadzorczej i Zarządu, 
 • regulaminy wewnętrzne i inne przepisy prawne.

 

W 2015 roku Spółdzielnia posiadała zatwierdzoną strukturę organizacyjną oraz zatwierdzony plan rzeczowo-finansowy, w oparciu o który podejmowane były działania
w zakresie eksploatacji i remontów zasobów.

 

Przedmiotem działalności Spółdzielni jest:

 • kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
 • wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
 • zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
 • prowadzenie działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej.

 

Podstawowym zadaniem spółdzielni jest zarządzanie nieruchomościami znajdującymi się 
w obrębie spółdzielni, które głównie polega na:

 • utrzymaniu właściwego stanu technicznego budynków,
 • remontach budynków oraz urządzeń technicznych i instalacji,
 • bieżących naprawach, konserwacjach, przeglądach technicznych budynków i instalacji,
 • nieprzerwanej dostawie energii cieplnej dla potrzeb centralnego ogrzewania i ciepłej wody, dostawie zimnej wody, energii elektrycznej i gazu,
 • racjonalnym gospodarowaniu środkami finansowymi.

II. ORGANY SPÓŁDZIELNI

Walne Zgromadzenie Członków – najwyższy organ Spółdzielni, do kompetencji którego należą właściwości zawarte w § 35 Statutu Spółdzielni.

Rada Nadzorcza – organ kontrolny i nadzorczy Spółdzielni, którego kompetencje reguluje
§ 43 Statutu Spółdzielni.

Zarząd Spółdzielni – kieruje bieżącą działalnością Spółdzielni i reprezentuję ją na zewnątrz podejmując w jej imieniu czynności unormowane w § 48 Statutu Spółdzielni.

1. Walne Zgromadzenie Członków

Zgodnie z art.83 ust.1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz Statutem Spółdzielni w dniach 22-25.06.2015r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni.

Z uwagi na wielkość zasobów i ilość członków w Spółdzielni, Walne Zgromadzenie zgodnie
z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych oraz statutem podzielone zostało na cztery części.

Porządek obrad obejmował między innymi:

 1. Przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni za 2014 r. i podjęcie stosownych chwał,

 1. Przedstawienie opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2014r, oraz podjęcie uchwały,

 2. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki finansowej za 2014 r.

 3. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu za rok 2014,

 4. Wybór członków Rady Nadzorczej,

 5. Omówienie strategii gospodarki lokalami użytkowymi,

 6. Omówienie projektu przebudowy ciągów pieszo – jezdnych,

 7. Dyskusję na tematy ogólne.

Na wszystkich częściach Walnego zgromadzenia porządek obrad został zrealizowany
w całości. Listę obecności podpisało 136 członków, co stanowi 3,13% wszystkich członków spółdzielni.

2. Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza wybrana została w 2015 r. na trzyletnią kadencję tj. do m-ca czerwca 2018r.

Powierzone funkcje pełniła w składzie 17 osobowym.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej jest przedmiotem odrębnego opracowania.

3. Zarząd

Funkcję kierowania bieżącą działalnością Spółdzielni i reprezentowania jej na zewnątrz
w 2015 roku pełnił Zarząd Spółdzielni w składzie:

Dariusz Petrowski - kierownik Spółdzielni - Prezes Zarządu od dnia 01.11.2004 r.

Mieczysław Jabłoński – Z-ca Prezesa ds. Technicznych od dnia 01.02.2006 r.

Urszula Wiklińska –Z-ca Prezesa ds. Finansowych od dnia 11.04.2006 r. - główny księgowy

Zarząd kierował bieżącą działalnością Spółdzielni i wykonywał obowiązki wynikające ze Statutu Spółdzielni poprzez podejmowanie kolegialnych decyzji.

Zarząd współpracował ze wszystkimi organami Spółdzielni i reprezentacją pracowników. Wszystkie decyzje podejmowane były w ścisłej korelacji z zatwierdzonym na 2014r. planem rzeczowo-finansowym. Działalność Zarządu przebiegała zgodnie
z „Regulaminem Zarządu” a jej wyrazem były decyzje podejmowane w ramach podziału czynności przez poszczególnych członków Zarządu na odbywanych okresowo posiedzeniach.

W roku 2015 r. odbyło się 69 protokołowanych posiedzeń Zarządu, na których omawiano sprawy wynikające z bieżącej działalności Spółdzielni i dotyczyły:

 1. Sprawozdawczości rocznej finansowej oraz sprawozdawczości z działalności Zarządu Spółdzielni,

 2. Realizacji planu rzeczowo finansowego przyjętego na 2015 r, - okresowe analizy
  i sprawozdania z wykonania planu,

 3. Realizacji planu remontów, wyłaniania wykonawców, zawierania umów, sporządzania okresowych analiz z wykonania planu,

 4. Gospodarki lokalami użytkowymi,

 5. Windykacji zaległości w opłatach eksploatacyjnych i czynszowych,

 6. Nowelizacji regulaminów Spółdzielni,

 7. Spraw pracowniczych,

 8. Przygotowania Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni,

 9. Dyskusji na temat przedsięwzięć dotyczących poprawy komfortu życia mieszkańców oraz podniesienia bezpieczeństwa na terenie naszej Spółdzielni,

 10. Opracowania planu rzeczowo-finansowego na 2016r.,

Na posiedzeniach zarządu podjęto 323 Uchwały i dotyczyły one:

 1. przyjęć w poczet członków,

 1. skreśleń z rejestru członków,

 2. zatwierdzania regulaminów,

 3. rozwiązania odpisów aktualizacyjnych,

 4. umarzania odsetek,

 5. lokali użytkowych,

 6. spraw pracowniczych.

Członkowie Zarządu wszystkie przygotowane materiały, informacje i sprawozdania referowali zarówno podczas plenarnych posiedzeń Rady Nadzorczej, jak i spotkań komisji tematycznych w Radzie Nadzorczej, które materiały te analizowały wydając stosowne opinie.

III. SPRAWY CZŁONKOWSKO-MIESZKANIOWE

Działalność członkowsko - mieszkaniowa prowadzona była w oparciu o obowiązujące w tym zakresie ogólne przepisy prawa oraz zgodnie z uregulowaniami wewnątrz spółdzielczymi.

W dokumentacji spółdzielczej na dzień 31.12.2015r. zarejestrowanych było 4.010 członków,
w tym 19 członków oczekujących.

Liczba członków spółdzielni od kilku lat systematycznie maleje. Osoby nabywające lokal
w naszych zasobach nie zawsze wyrażają zgodę na przyjęcie członkostwa. Liczba osób, które posiadają status nie członka zwiększyła się na koniec 2015r. do 360 osób.

W 2015r. zawartych zostało 26 umów o ustanowienie odrębnej własności lokali mieszkalnych.

W roku sprawozdawczym Spółdzielnia odzyskała 2 lokale mieszkalne, w tym jedno w drodze eksmisji komorniczej. Oba mieszkania zostały sprzedane przez Spółdzielnię w drodze przetargu.

2015r. dominowały sprawy związane z:

 • prowadzeniem spraw spadkowych, zbyciem prawa do lokalu, podziałem majątku po rozwodzie, ubieganiem się o założenie indywidualnej księgi wieczystej dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego,

 • ustanawianiem odrębnej własności lokali,

 • prowadzeniem korespondencji w sprawach członkowsko – mieszkaniowych,

 • wnioskowaniem do Rady Nadzorczej o wykluczenie, wykreślenie oraz przywrócenie członkostwa w Spółdzielni,

 • współpracą z Urzędem Miasta w zakresie uzyskania lokalu socjalnego dla osoby
  z wyrokiem eksmisyjnym.

STATUS LOKALI MIESZKALNYCH NA 31.12.2015R.

Status lokalu mieszkalnego

Liczba lokali

Udział w %

Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu

67

1,59

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

1.758

41,66

Odrębna własność lokalu mieszkalnego

2.386

56,59

Lokale inne

7

0,16

Łączna ilość mieszkań

4218

100,00

CHARAKTERYSTYKA ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH SPÓŁDZIENI

wg stanu na dzień 31.12.2015r.

 

ILOŚĆ LOKALI (SZT)

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA LOKALI (M2)

WYSZCZEGÓLNIENIE

WŁASNOŚĆ

ODRĘBNA

LOKALE

WŁASNOŚĆ

ODRĘBNA

LOKALE

NR DZIAŁKI

S.M.

WŁASNOŚĆ

RAZEM

S.M.

WŁASNOŚĆ

RAZEM

dz. 15/7

290

343

633

13 458,23

16 693,80

30 152,03

dz. 15/12

119

114

233

5 172,40

5 453,80

10 626,20

dz. 15/13

228

300

528

9 681,78

15 036,40

24 718,18

dz. 15/17

309

391

700

13 503,67

19 052,11

32 555,78

dz. 15/23

332

431

763

14 677,30

21 044,88

35 722,18

dz. 15/27

151

229

380

7 457,00

11 395,00

18 852,00

dz. 15/30

145

181

326

6 041,80

8 075,20

14 117,00

dz. 15/33

30

37

67

1 429,60

1 992,60

3 422,20

dz. 15/37

162

258

420

8 088,20

13 079,80

21 168,00

dz. 144/3

66

102

168

4 544,67

7 042,12

11 586,79

RAZEM

1 832

2 386

4 218

84 054,65

118 865,71

202 920,36

IV. OBSŁUGA PRAWNA SPÓŁDZIELNI

W roku 2015 spółdzielnia była reprezentowana przez Kancelarię Radcy Prawnego Karola Róg.

Kancelaria reprezentowała Spółdzielnię Mieszkaniową „Żabianka” przed sądami i organami administracji samorządowej.

Do zadań kancelarii należały:

 • obsługa prawna posiedzeń Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia Członków,

 • wydawanie opinii prawnych we wszystkich sprawach przedstawianych przez Zarząd oraz inne komórki organizacyjne Spółdzielni,

 • prowadzenie spraw procesowych przed sądami powszechnymi (sprawy dotyczące zarówno lokali mieszkalnych jak i użytkowych),

 • reprezentowanie spółdzielni przed Komornikiem Sądowym przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku,

 • sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych,

 • udzielanie porad w przygotowywaniu dokumentów przetargowych,

 • zatwierdzanie pod względem formalno-prawnych przygotowanych przez Zarząd regulaminów,

 • pomoc w opracowywaniu umów cywilno-prawnych.

W 2015r. w ramach obsługi prawnej prowadzono:

28 sprawy w trybie nakazowym ( o zapłatę zaległości czynszowych ),

1 sprawy o eksmisję z lokali mieszkalnych,

51 spraw w zakresie egzekucji komorniczych ( o zapłatę ).

W celu usprawnienia windykacji należności z tytułu opłat eksploatacyjnych, Spółdzielnia za pośrednictwem Radcy Prawnego składa pozwy drogą elektroniczną do E-sądu w Lublinie.

V. CZĘŚĆ EKONOMICZNO-FINANSOWA

1. Informacje ogólne

Polityka finansowa Spółdzielni określona jest w ustawie Prawo Spółdzielcze.

Rodzaj prowadzonej działalności określa Statut Spółdzielni na podstawie ustawy
o spółdzielniach mieszkaniowych.

Działalność gospodarcza Spółdzielni opiera się na rachunku ekonomicznym, który polega na prowadzeniu prawidłowej gospodarki finansowej oraz podejmowaniu racjonalnych decyzji, które zapewniają realizację jej celów.

W roku 2015 Zarząd Spółdzielni realizował zadania określone w rocznym planie rzeczowo – finansowym, zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą Uchwałą Nr 29/2014 z dnia 22.12.2014 r.

W realizacji swych zadań Spółdzielnia przestrzegała pełnego pokrycia majątku trwałego kapitałami własnymi i nie stwierdzono zagrożenia wpływającego na kondycję finansową Spółdzielni.

Gospodarka finansowa prowadzona jest w oparciu o środki własne. Stan środków pieniężnych pozwala na realizację bieżących zobowiązań za dostawy, roboty i usługi. Spółdzielnia terminowo realizuje również zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego, Urzędu Miejskiego jaki Z.U.S.

Zgodnie z Ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych, podsumowanie działalności prezentowane jest dwoma wynikami finansowymi:

 1. na działalności w ramach gospodarki zasobami mieszkaniowymi (GZM),

 1. na działalności gospodarczej.

Różnica między kosztami a przychodami na działalności GZM zwiększa odpowiednio koszty lub przychody eksploatacji roku następnego.

Decyzja o przeznaczeniu wyniku finansowego z działalności gospodarczej należy do Walnego Zgromadzenia Członków poprzez podjęcie stosownej Uchwały.

Za 2014r. wynik z działalności gospodarczej przeznaczono na częściowe pokrycie kosztów GZM roku 2015.

Pełne sprawozdanie finansowe za 2015r., na które składa się :

- bilans,

- rachunek zysków i strat,

- rachunek przepływów pieniężnych,

- zestawienie zmian w funduszach własnych,

- dodatkowe informacje i zestawienia danych

oraz sprawozdanie Zarządu w postaci niniejszego opracowania zgodnie z art.64 Ustawy
o rachunkowości objęte zostało obowiązkowym badaniem przez audytora-biegłego rewidenta. Za 2015r. badanie przeprowadzone zostało przez Biuro Biegłego Rewidenta Krzysztof Pawelski. Wyboru biegłego dokonała Rada Nadzorcza Spółdzielni.

Sytuację finansową spółdzielni na koniec 2015r. prezentują tabele stanowiące załączniki do sprawozdania.

2. Koszty poniesione przez Spółdzielnię na:

1. eksploatację podstawową (w tym odpisy) 15.436.624,70 zł

2. eksploatację dźwigów 525.270,56 zł

3. działalność społeczna, kulturalna i oświatowa 211.975,65 zł

4. obsługę lokali użytkowych 951.873,57 zł

5. centralne ogrzewanie i podgrzanie wody 7.576.579,54 zł

6. koszty operacyjne i finansowe 95.921,85 zł

7. straty nadzwyczajne 73.171,31 zł

8. obowiązkowe obciążenie wyniku(podatek dochodowy) 244.959,00 zł

Ogółem koszty 25.116.376,18 zł

Rzeczywiste koszty w stosunku do planu wykonane zostały w 99,42% co świadczy
o prawidłowej gospodarce finansowej prowadzonej przez Zarząd.

UDZIAŁ POSZCZEGÓLNYCH SKŁADNIKÓW W KOSZTACH EKSPLOATACJI
I UTRZYMANIA ZASOBÓW SPÓŁDZIELNI W 2015 ROKU

L.p.

Wyszczególnienie

%

I.

Koszty zależne od spółdzielni

44,58

1

Koszty eksploatacji

19,38

2

Koszty konserwacji

1,57

3

Działalność społeczna, oświatowa i kulturalna

0,80

4

Koszty obsługi dźwigów

2,13

5

Odpis na fundusz remontowy

20,70

II.

Koszty niezależne od spółdzielni

55,42

6

Dostawa energii cieplnej

31,03

7

Zimna woda i odprowadzanie ścieków

13,78

8

Energia elektryczna

1,83

9

Wywóz nieczystości

4,38

10

Podatki i opłaty na rzecz Urzędu Gminy

4,19

11

Pozostałe

0,21

 

Ogółem

100

Z powyższego zestawienia wynika, że Spółdzielnia ma wpływ na ponoszone koszty
w 44,58%, natomiast 55,42% stanowią koszty niezależne od spółdzielni.

Spółdzielnia na bieżąco kontroluje poziom kosztów i dokłada wszelkich starań, aby koszty kształtowały się na możliwie niskim poziomie. Jednak w niektórych przypadkach nie udaje się zapobiec wzrostowi kosztów. Dotyczy to głównie kosztów z tytułu awarii i zdarzeń losowych, które są nieprzewidywalne a konieczne do poniesienia.

Zarząd ma obowiązek zapewnić prawidłowy stan techniczny administrowanych nieruchomości. Wszelkie prace eksploatacyjne lub remontowe wykonywane są przez podmioty zewnętrzne. Wykonawcy robót wybierani są w drodze konkursu ofert lub w drodze przetargu nieograniczonego. Taka forma wyboru wykonawcy stwarza możliwość negocjacji, co daje możliwość uzyskania korzystnych cen za wykonanie powierzonych robót.

3. Przychody uzyskane przez Spółdzielnię:

1. sprzedaż usług eksploatacji podstawowej 14.550.269,31 zł

2. sprzedaż usług z tyt. ekspl. dźwigów osobowych 526.837,32 zł

3. działalność społeczna, kulturalna i oświatowa 213.785,41 zł

4. najem lokali użytkowych 2.397.640,57 zł

5 sprzedaż usług c.o. i c.w. 7.576.579,54 zł

6. przychody finansowe i operacyjne 557.065,06 zł

7. zyski nadzwyczajne 38.847,65 zł

Ogółem przychody 25.861.024,86 zł

Przychody w poz. 1-5 to wpływy z tytułu opłat eksploatacyjnych i czynszowych oraz prowadzonej działalności gospodarczej.

Stawki opłat eksploatacyjnych ustalono w oparciu o planowane na 2015r. koszty
z uwzględnieniem wyniku z roku 2014, wpływów z pożytków z lokali użytkowych oraz kwot uzyskanych z tytułu odsetek od lokat i z tytułu nieterminowego uiszczania opłat eksploatacyjnych.

ZESTAWIENIE STAWEK OPŁAT EKSPLOATACYJNYCH W LATACH 2012-2014.

L.P.

OPŁATY EKSPLOATACYJNE

JEDN.

2012R.

2013R.

2014R.

2015R.

I.

Zależne od Spółdzielni

 

9,04

9,79

9,66

8,93

1.

eksploatacja podstawowa-członkowieSpółdz.

zł/m2

1,09

1,30

1,21

1,21

2.

eksploatacja podstawowa- lokatorzy nie

         
 

będący członkami Spółdzielni

zł/m2

1,93

2,16

2,07

2,08

3.

eksploatacja dźwigów osobowych

zł/m2

0,22

0,26

0,26

0,26

4.

fundusz remontowy

zł/m2

1,80

2,07

2,10

2,10

5.

działalność społeczno-kulturalno-oświatow

zł/m2

0,06

0,06

0,08

0,08

6.

pomieszczenia gospodarcze

zł/m2

3,94

3,94

3,94

3,20

II.

Niezależne od Spółdzielni

         

1.

centralne ogrzewanie-zaliczka

zł/m2

1,15-4,01

1,15-4,01

1,15-4,01

1,15-4,01

2.

podgrzanie wody-zaliczka

zł/m3

12,80

13,40

14,30

14,90

3.

opłata stała c.o. i c.w.

zł/m2

0,45-0,58

0,54-0,69

0,62-0,80

0,64-0,82

4.

zimna woda i kanalizacja-licznik

zł/m3

10,32

10,59

10,59

10,59

5.

zimna woda i kanalizacja-ryczałt

osoba

98,04

100,61

100,61

100,61

6.

podatek od nieruchomości-lok.wyodrębn.

zł/m2

0,18

0,21

0,21

0,21

7.

podatek od nieruchomości-lok.nie wyodrębn

zł/m2

0,30

0,33

0,33

0,33

8.

energia elektryczna-bud.wysokie/bud.niskie

zł/m2

0,07/0,19

0,07/0,19

0,07/0,19

0,07/0,19

9.

wywóz nieczystości

zł/m2

8,45/os.

0,56

0,56

0,44

10.

konserwacja domofonów

mieszk.

0,95

0,95

0,95

0,95

Stawki opłat czynszowych ustalane są z najemcami lokali użytkowych w toku prowadzonych negocjacji.

Przychody finansowe i operacyjne to głównie:

 • wpływy z tytułu odsetek od lokat terminowych oraz odsetek od rachunku bieżącego,
 • odsetek uzyskanych od lokatorów zalegających z opłatami eksploatacyjnymi,

4. Ustalenie wyniku finansowego

Koszty 25.116.376,18 zł

Przychody 25.861.024,86 zł

Wynik 744.648,68 zł

Rok 2015 zamknął się wynikiem dodatnim w kwocie 744.648,68 zł. z czego:

- kwota -10.260,95 zł stanowi nadwyżkę kosztów nad przychodami na dział. GZM

- kwota +754.909,63 zł stanowi dodatni wynik na działalności gospodarczej.

Kwota 10.260,95 zł przeksięgowana zostanie w ciężar kosztów GZM roku 2016 zgodnie
z art.6 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

Kwota 754.909,63 zł pozostaje do dyspozycji Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni.

W załączeniu:

1. zestawienie przychodów z podziałem na tytuły opłat (załącznik Nr 1),

2. zestawienie kosztów w układzie rodzajowym z podziałem na działalności (załącznik Nr 2),

3. łączne zestawienie kosztów i przychodów – ustalenie wyniku (załącznik Nr 3),

4. podział wyniku finansowego za 2015r. (załącznik Nr 5).

5. Działalność gospodarcza

Spółdzielnia poza zarządzaniem zasobami mieszkaniowymi prowadzi najem powierzchni handlowo-usługowych z przeznaczeniem na działalność handlowo-biurowo-usługową ukierunkowaną na potrzeby naszych mieszkańców. Wynajmowane powierzchnie stanowią majątek własny spółdzielni.


ZASOBY LOKALI UŻYTKOWYCH

 

 

ILOŚĆ LOKALI (SZT)

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA LOKALI (M2)

WYSZCZEGÓLNIENIE

WŁASNOŚĆ

ODRĘBNA

LOKALE

WŁASNOŚĆ

ODRĘBNA

LOKALE

NR DZIAŁKI

S.M.

WŁASNOŚĆ

RAZEM

S.M.

WŁASNOŚĆ

RAZEM

I. LOK.UŻ.W BUD.MIESZK.

           

dz. 15/7

9

 

9

143,20

 

143,20

dz. 15/12

1

 

1

20,00

 

20,00

dz. 15/13

5

2

7

183,95

 

183,95

dz. 15/17

7

 

7

89,84

93,95

183,79

dz. 15/23

4

 

4

80,00

 

80,00

dz. 15/27

0

 

-

-

 

-

dz. 15/30

3

 

3

114,50

 

114,50

dz. 15/33

0

 

-

-

 

-

dz. 15/37

0

 

-

-

 

-

dz. 144/3

1

 

1

31,30

 

31,30

RAZEM

30

2

32

662,79

93,95

756,74

II. LOK.UŻYTK.WOLNOST.

           

W NAJMIE

73

 

73

8 829,16

 

8 829,16

SPÓŁ.WŁASN.PR. DO LOK.

17

 

17

1 609,20

 

1 609,20

RAZEM

90

 

90

10 438,36

 

10 438,36

III. TEREN

9

 

9

126,01

 

126,01

IV. PARKING

1

 

1

2 219,00

 

2 219,00

RAZEM ZASOBY

130

2

132

23 884,52

93,95

23 978,47


Najem lokali odbywa się zgodnie z regulaminem obowiązującym w spółdzielni. Przy wyborze najemcy zarząd zwraca uwagę na zachowanie różnorodności branż w celu zaspokojenia potrzeb bytowych mieszkańców.

Zarząd dokłada wszelkich starań aby nie było pustostanów lokalowych. Nie wynajęte lokale nie przynoszą dochodów a wręcz przeciwnie – w tym okresie generują koszty.

W 2015 roku z tytułu wynajmu lokali użytkowych uzyskano kwotę 1.864.538,08 zł
z czego:

1.689.077,44 zł - z tytułu najmu lokali użytkowych wolnostojących,

145.130,31 zł - z tytułu pożytków na poszczególnych nieruchomościach,

30.330,33 zł - z tytułu przychodów z lokali użytkowych własnościowych.

Pozostałe przychody z działalności gospodarczej stanowią kwotę 45.852,31 zł z czego:

22.547,91 zł - dotyczy przychodów z nieruchomości wspólnej,
23.304,40 zł - dotyczy przychodów na nieruchomościach zabudowanych budynkami mieszkalnymi.

Pożytki oraz inne przychody z nieruchomości wspólnej jak i własnej działalności gospodarczej rozdysponowane są zgodnie z art.5 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

Realizacja art.5 ustawy spowodowała, że w roku 2015 opłata eksploatacji podstawowej wynosiła:

1,21 zł - dla członków spółdzielni,

2.08 zł - dla nie członków spółdzielni.

Różnicę w stawkach refundują wpływy z lokali użytkowych, które przypadają wyłącznie członkom Spółdzielni.

6. Zobowiązania kredytowe

W roku 2015 Spółdzielnia nie posiadała zobowiązań kredytowych.

7. Ubezpieczenie majątku Spółdzielni

Majątek Spółdzielni objęty jest umową ubezpieczenia zawartą z Towarzystwem Ubezpieczeniowym UNIQA . Ubezpieczenie na 2015r. obejmuje umowa zawarta jest na okres od 01.07.2014r. do 30.06.2015r. oraz od 01.07.2015r. do 30.06.2016r.

Budynki znajdujące się w zasobach Spółdzielni objęte są ubezpieczeniem od ognia i innych zdarzeń losowych na sumę ubezpieczenia 4.500 zł/m2 pow. użytkowej.

Dźwigi osobowe objęte są ubezpieczeniem od ognia i innych zdarzeń losowych na sumę 100.000 zł za 1 dźwig.

Ponadto Spółdzielnia podpisała z UNIQĄ umowę na dobrowolne indywidualne ubezpieczenie mieszkań przez mieszkańców naszej Spółdzielni. Składka od takiego ubezpieczenia płacona jest w miesięcznych ratach wraz z bieżącym czynszem. Wysokość składki uzależniona jest od sumy ubezpieczenia indywidualnie zadeklarowanej przez ubezpieczonego.

8. Zatrudnienie i fundusz płac

Struktura organizacyjna na 2015r. została zatwierdzona Uchwałą Rady Nadzorczej
Nr 21/2014 z dnia 18.08.2014 r. Określono w niej zatrudnienie na poziomie 35,5 etatu. Średnioroczne zatrudnienie wyniosło 30,75 etatu.

W procesie obsługi zasobów na jednego pracownika przypada średnio 6.599m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych oraz 10.723m2 powierzchni terenu.

Osobowy fundusz płac zaplanowany na kwotę 1.820.600 zł wykorzystano w kwocie 1.760.772 zł co stanowi 95,71% w stosunku do wielkości planowanej.

Ponadto w 2015 r. wypłacone zostały:

 1. wynagrodzenia w ramach bezosobowego funduszu płac w kwocie10.700 zł,

 1. wynagrodzenia Rady Nadzorczej w kwocie 153.825 zł.

Łączny koszt wynagrodzeń w 2015 r. wyniósł 1.925.297 zł.

9. Zadłużenie z tytułu opłat eksploatacyjnych i czynszowych

Wzorem lat ubiegłych windykacja należności od mieszkańców i najemców lokali użytkowych jest priorytetem w działaniach władz spółdzielni. Z problemem zadłużeń borykają się praktycznie wszystkie podmioty sektora spółdzielczości mieszkaniowej. Podejmowane działania windykacyjne są trudne, a na ich skuteczność istotny wpływ mają obowiązujące uregulowania prawne, bardziej chroniące dłużnika niż wierzyciela.

Stałymi i systematycznymi działaniami windykacyjnymi w Spółdzielni są:

 • monitorowanie dłużników,

 • informowanie na bieżąco o stanie ich zaległości,

 • wysyłanie wezwań do zapłaty,

 • rozmowy z dłużnikami na temat możliwości spłaty zadłużenia,

 • rozkładanie zadłużenia na raty,

 • kierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego i komorniczego.

Zadłużenie ogółem w roku 2015 wyniosło 1.465.114 zł z tego:

1.308.730 zł na lokalach mieszkalnych,

156.384 zł na lokalach użytkowych.

i w stosunku do 2014 r. uległo zwiększeniu o 5,82%. Mając na uwadze wzrost rocznego wymiaru opłat w stosunku do 2014r. o 6,6%, faktyczne zadłużenie utrzymało się na poziomie roku 2014.

Wysokie zadłużenie w opłatach eksploatacyjnych spowodowało, że Rada Nadzorcza podjęła 5 Uchwał o wykluczeniu z członkostwa.

Ponadto Zarząd w 53 przypadkach pozytywnie ustosunkował się do próśb lokatorów zalegających z opłatami eksploatacyjnymi rozkładając im zadłużenie na raty.

Jeżeli wszystkie działania windykacyjne nie przyniosły oczekiwanych efektów, sprawy kierowano do sądu. Na koniec 2015r. sprawy skierowane do sądu opiewały na kwotę 177.459zł.

W przypadku osób posiadających spółdzielcze prawo do lokalu
i długotrwale zalegających z opłatami Spółdzielnia podejmowała działania zmierzające do odzyskania lokali. W 2015r. odzyskano 2 lokale mieszkalne, w tym jedno na skutek eksmisji komorniczej, które zostały sprzedane w drodze przetargu.

Spółdzielnia przekazując sprawy do komornika występuje jednocześnie z wnioskiem
o wpis zasądzonych kwot w księgach wieczystych. Jest to forma zabezpieczenia należnych Spółdzielni kwot.

Kolejną formą windykacji zadłużeń jest wpis do Krajowego Rejestru Długów, z którym Zarząd w 2006 r. podpisał umowę. Wpisanie dłużnika do rejestru powoduje uciążliwości, które zmuszają do regulowania zaległości.

Dział windykacji ściśle współpracuje z działem członkowsko-lokalowym.

Osobom o niskich dochodach spełniającym wymogi określone w ustawie z dnia 21.06.2001r. o dodatkach mieszkaniowych przyznawane są przez Urząd Gminy dodatki mieszkaniowe. W 2015 r. z takich dodatków skorzystało średnio 57 osób na łączną kwotę 169.818,83 zł.

Efekty działań windykacyjnych pozwoliły na utrzymanie zadłużeń na dotychczasowym poziomie co nie stwarza zagrożenia dla utrzymania płynności finansowej w spółdzielni.

W załączeniu analiza zaległości w opłatach eksploatacyjnych i czynszowych (załącznik Nr 5).

10. Środki pieniężne

Na koniec 2015 r. stan środków pieniężnych w Spółdzielni wyniósł 8.684.165,57 zł.

Z uwagi na posiadanie znacznych wolnych środków, Spółdzielnia część z nich lokowała na lokatach terminowych oraz korzystała z lokaty nocnej tzw. „over night” oraz rachunku
o podwyższonym oprocentowaniu tzw. rachunek OKO (Otwarte Konto Oszczędnościowe).
W efekcie tych działań uzyskała w 2015 r. przychody z tytułu odsetek bankowych w łącznej kwocie 123.215 zł.

11. Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółdzielni

Na podstawie wielkości zawartych w sprawozdaniu finansowym Spółdzielni jak
i załącznikach dołączonych do sprawozdania przedstawiających zdarzenia gospodarcze, które wystąpiły w 2015r. należy stwierdzić, że podstawowe założenia planu zostały wykonane. Realizacja wybranych wielkości ekonomicznych przedstawia się następująco:

 • wielkość poniesionych kosztów na podstawowej działalności Spółdzielni została zrealizowana w 98,74% w odniesieniu do kosztów planowanych,

 • ogółem koszty poniesione w 2015r. były niższe od kosztów roku 2014 o kwotę 269.444zł,

 • przychody ogółem uzyskane w 2015r. były niższe od przychodów uzyskanych w roku 2014 o kwotę 126.120 zł,

 • osobowy fundusz płac zrealizowano w 96,71% w odniesieniu do planu,

 • stan środków pieniężnych na koniec 2015r. w stosunku do 2014r. uległ zwiększeniu
  o kwotę 364.764,83 zł.,

 • suma aktywów i pasywów w stosunku do roku 2014 uległa zmniejszeniu o 4,33%
  tj. o kwotę 2.384.476,41 zł.,

 • Spółdzielnia posiada pełne pokrycie aktywów trwałych kapitałem własnym – w 2015r. wskaźnik pokrycia wyniósł 1,09%,

 • przychody ze sprzedaży były wyższe od kosztów o kwotę 562.788 zł co świadczy, że spółdzielnia jest jednostką samofinansującą się,

 • Spółdzielnia na bieżąco regulowała swoje zobowiązania oraz nie korzystała z kredytów,

 • przeprowadzony w 2014 r. remont instalacji oświetleniowej na klatkach schodowych polegający na wymianie oświetlenia tradycyjnego na oświetlenie „inteligentne” energooszczędne wygenerował w 2015 r. oszczędności w kwocie 113.469 zł. Przeprowadzona analiza zużycia energii elektrycznej w 2015r. pozwoliła na obniżenie w 2016r. stawki opłaty eksploatacyjnej „energia elektryczna” do kwoty:

0,15 zł/m2 pow. użytk. dla budynków 12-kondygnacyjnych ( obniżenie o 0,04 zł/m2 ),

0,05 zł/m2 pow. użytk. dla budynków 5-kondygnacyjnych (obniżenie o 0,02 zł/m2 ),

 • wskaźnik wysokości zadłużenia mieszkańców wobec spółdzielni z tytułu opłat za użytkowanie lokali mieszkalnych w stosunku do rocznego wymiaru opłat wyniósł 5,34% i w stosunku do roku 2014 uległ zmniejszeniu o 2,14%. W przypadku lokali użytkowych wskaźnik wysokości zadłużenia w stosunku do rocznego wymiaru opłat wyniósł 5,02% i w stosunku do 2014r. uległ zwiększeniu o 11,5%. Ogółem stan zadłużeń w stosunku do rocznego wymiaru opłat wyniósł 5,3% i uległ zmniejszeniu
  w stosunku do 2014r. o 0,73%,

 • wysokość podatku dochodowego od osób prawnych naliczonego od prowadzonej działalności gospodarczej za 2015r. wyniosła 244.959 zł.

VI. DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA, KULTURALNA I OŚWIATOWA

Klub Osiedlowy „Feluka” prowadzi bogatą i różnorodną działalność merytoryczną
w zakresie wychowania i edukacji pozaszkolnej poczynając od dzieci w wieku 4 lat do Seniorów
w ramach „Akademii Trzeciego Wieku”.

Najważniejsze założenia :

 • Stworzenie warunków dla rozwoju i promocji amatorskiego ruchu artystycznego

 • Wspieranie działań twórczych

 • Integracja środowisk artystycznych

 • Kreowanie różnorodnych postaw twórczych oraz nakłanianie do aktywnego uczestnictwa
  w wydarzeniach kulturalnych osiedla

 • Promocja i prezentacja lokalnych środowisk twórczych

 • Zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań społeczności

 • Promowanie aktywnego spędzania czasu wolnego wśród dzieci i młodzieży.

W ramach zajęć programowych prowadzone były w roku 2015r. przez instruktorów systematyczne zajęcia w zakresie:

- plastyki -zajęć gimnastycznych

- tańca - brydża towarzyskiego

- teatru - historii

- karate - gier planszowych

- grupy dyskusyjne - literatury i sztuki

- zajęć komputerowych - psychologii

Szczegółowy wykaz prowadzonych w roku 2015 w Klubie form w zakresie działalności programowej oraz ilości uczestników przedstawia poniższe zestawienie:

ZAJĘCIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

(ilość uczestników jest ogólna w okresie rocznym)

L.P

ZAJECIA

 

ILOŚĆ UCZESTNIKÓW

1.

Zajęcia plastyczne

30

2.

Zajęcia teatralne

15

3.

Taniec nowoczesny hip-hop

26

4.

Zajęcia musicalowe

20

5.

Gry planszowe

38

6.

Karate /odpłatne/

15

7.

Mali samurajowie/odpłatne/

28

ZAJĘCIA DLA DOROSŁYCH

L.P

ZAJĘCIA

 

Liczba uczestników

1.

Zajęcia komputerowe

44

2

Psychologia

35

3.

Gimnastyka umysłu

35

4.

Zajęcia artystyczne

19

5.

Historia

17

6.

Latino/zumba

30

7.

Gimnastyka usprawniająca

48

8.

Nordic walking

15

9.

Koło literatów „ster”

20

10.

Brydż towarzyski

38

11.

Taniec towarzyski / odpłatne/

10

12.

Gry planszowe

28

13.

Choreoterapia

35

14.

Zumba

12

Wszystkie zajęcia programowe są prowadzone przez wykwalifikowana kadrę instruktorów, którym to zleca się wykonanie działań na podstawie umowy o współpracy. Cześć zajęć jest prowadzonych przez instruktora ds. k-o zatrudnionego przez Spółdzielnię Mieszkaniową „ Żabianka” na podstawie umowy o pracę.

Uczestnicy prowadzonych zajęć co roku biorą udział w wielu regionalnych i ogólnopolskich konkursach oraz festiwalach. Dzieci reprezentują Klub w konkursach plastycznych, recytatorskich oraz festiwalach tanecznych. Seniorzy stanowią silna reprezentację na turniejach wiedzy oraz konkursach rękodzieł.

W roku 2015 oprócz zajęć programowych powstało wiele realizacji skierowanych do szerokiego grona odbiorców na terenie Osiedla „Żabianka”:

 1. Dni Sąsiada

 2. Dzień Dziecka

 3. Półkolonie letnie, zimowisko

 4. Warsztaty dla rodziców

 5. Warsztaty i wystawy artystyczne

 6. Tydzień spotkań kulturalnych

 7. Spektakle teatralne

 8. Projekcje filmów

 9. Dni teatru

 10. Międzynarodowy dzień Tańca

 11. Międzynarodowy Dzień Pluszowego Misia

 12. Konkursy tematyczne

 13. Andrzejki

 14. Mikołajki

 15. Kurs pierwszej pomocy

 16. Turnieje

 17. Imprezy współorganizowane/szkoły, przedszkola, kluby, mops, galerie/

 18. Koncerty – 2

Podsumowanie:

 1. Klub Osiedlowy „Feluka” realizuje swoja misję przede wszystkim poprzez pracę
  w zakresie wychowania i oświaty pozaszkolnej oraz tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, dzieci, młodzieży i seniorów.

 2. Klub Osiedlowy „Feluka” realizuje szeroką i różnorodną ofertę kulturalną, organizuje
  i współtworzy wiele wydarzeń i przedsięwzięć nie tylko o charakterze kulturalnym. Jest znaczącym miejscem dla środowiska plastycznego, zarówno amatorów jak
  i profesjonalistów. Wystawy prac plastycznych, które miały miejsce w klubie to również prace, które odwiedziły znane gdańskie galerie.

 3. Klub Osiedlowy „Feluka” to ważne miejsce realizacji potrzeb i zainteresowań seniorów
  w ramach Akademii III Wieku.

 4. Klub jest instytucją poszukującą i wprowadzającą nowe formy działalności. W roku 2015 dużym zainteresowaniem zaczęło cieszyć się Koło Miłośników Gier Planszowych oraz zajęcia dla seniorów Nordic Walking.

 5. W drugiej połowie 2015 roku Akademia Trzeciego Wieku cieszyła się największą frekwencją spośród wszystkich edycji.

 6. Klub wychodzi również naprzeciw osobom pracującym organizując w weekendy

 7. różnego rodzaju spotkania warsztatowe z różnych dziedzin.

VII. REALIZACJA PLANU REMONTÓW

Roboty remontowe były realizowane zgodnie z programem przyjętym przez Radę Nadzorczą Spółdzielni w roku 2004.

Koncentrowały się one głównie na:

 • robotach drogowych – remonty jezdni, chodników oraz małej architektury ze szczególnym zwróceniem uwagi na pozyskiwanie nowych dodatkowych miejsc postojowych,

 • robotach remontowych klatek schodowych – zakończone zostały remonty we wszystkich budynkach niskich,

 • robotach dekarskich - zakończono remont połaci dachowych na wszystkich budynkach mieszkalnych Spółdzielni,

 • refundacji kosztów poniesionych przez członków Spółdzielni, które wypłacane były na bieżąco.

Szczegółowy zakres robót remontowych przeprowadzonych w 2015 roku przedstawiony został
w załączniku Nr 4.

VIII. KONTROLE W SPÓŁDZIELNI

W 2015 roku przeprowadzona została przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych lustracja pełna z działalności Spółdzielni za okres 01.01.2012r.-31.12.2014r. Zakres tematyczny kontroli obejmował wszystkie obszary działalności Spółdzielni. Protokół sporządzony przez lustrujących zawiera 83 strony oraz 23 załączniki. Zalecenia polustracyjne zostały przez Zarząd Spółdzielni zrealizowane.

IX. WNIOSKI KOŃCOWE

 • Sytuacja finansowa utrzymana na dobrym poziomie, zapewniającym bezpieczeństwo finansowe spółdzielni. Realizacja zadań i celów wykonywana była z własnych środków. Racjonalna gospodarka finansowa sprawiła, że działalność spółdzielni zamknęła się dodatnim wynikiem netto w kwocie 744.648,68 zł.

 • Zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych kontynuowano proces ustanawiania odrębnej własności lokali. W roku sprawozdawczym wyodrębniono
  26 lokali.

 • Zaplanowane do wykonania w ramach posiadanych środków finansowych zadania remontowe wykonane zostały w całości. Dodatni wynik w kwocie 273.683,62 zł przeniesiony został jako bilans otwarcia dla roku 2016. Realizując plan remontów kierowano się bieżącymi potrzebami a także wnioskami mieszkańców w zakresie wykonania niezbędnych prac remontowych w celu utrzymania zasobów w stanie niepogorszonym a także przeprowadzono prace remontowo-modernizacyjne mające wpływ na poprawę warunków życia mieszkańców a tym samym wzrost wartości nieruchomości.

 • W miarę możliwości finansowych realizowane były remonty lokali użytkowych stanowiących własność Spółdzielni czyli wszystkich jej członków. W 2015r. na remont lokali wydatkowano kwotę 369.098,96 zł.

 • Prowadzone działania windykacyjne pozwoliły na nieznaczne obniżenie stanu zadłużenia w stosunku do rocznego wymiaru opłat.

 • W spółdzielni prowadzona jest działalność społeczna, kulturalna i oświatowa. Zgodnie
  z Uchwałą ZPCz Nr 2/2008 z dnia 19.05.2008 r. członkowie spółdzielni uczestniczą
  w kosztach związanych z jej prowadzeniem poprzez miesięczne uiszczanie opłat.
  W ramach prowadzonej działalności realizowane są działania kierowane zarówno dla dzieci, młodzieży jak i dorosłych.

X. KIERUNKI ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Żabianka” stwierdza, że wytyczone w 2004 roku przez Radę Nadzorczą programy w perspektywie wieloletniej są konsekwentnie realizowane. Spółdzielnia Mieszkaniowa jako samodzielna jednostka organizacyjna realizuje statutowe cele w oparciu o wolę członków Spółdzielni przy czym mandat do kontroli i nadzoru realizowanych zadań posiada Rada Nadzorcza. Zarząd ma obowiązek przedkładać Radzie Nadzorczej projekty i propozycje realizacji zadań, przy czym istotnym elementem w planowaniu jest czynnik ekonomiczny. W związku z faktem, że spółdzielnie mieszkaniowe w województwie pomorskim nie mają praktycznie możliwości ubiegania się o środki unijne (programy w oparciu o które takie środki można pozyskać są głównie kierowane do gmin) cały ciężar kosztów eksploatacji naszej Spółdzielni spoczywa na barkach naszych mieszkańców. W konsekwencji wszystkie nasze działania są zdeterminowane świadomością, że obniżają one budżet osób posiadających lokale mieszkalne w Spółdzielni Mieszkaniowej „Żabianka”. Poprawa warunków bytowania w naszych zasobach jest kosztowna a to powoduje, że realizacja tego celu jest długotrwała. Stan techniczny budynków Spółdzielni został w 2015 roku zrównoważony co oznacza, że każdy z 34 budynków pod względem przeprowadzonych robót remontowych jest na takim samym poziomie. Zgodnie z przyjętymi planami od 2016 roku przystąpiliśmy do kompleksowych remontów klatek schodowych w budynkach wysokich (w budynkach niskich takie prace zostały zakończone w 2015 roku) i planujemy ich zakończenie w roku 2020. Zakończenie robót remontowych jezdni, chodników i miejsc postojowych jest zaplanowane również na rok 2020.

Rada Nadzorcza postawiła Zarządowi zadanie opracowania koncepcji remontów dźwigów osobowych w budynkach wysokich naszej Spółdzielni. Zarząd po konsultacji
z firmami wykonującymi nowe dźwigi i modernizacje oraz remonty istniejących oraz po szczegółowej analizie przepisów prawnych a w szczególności dyrektywy dźwigowej 95/16/WE i trzech dokumentów ELA tj.:

- Biała Księga SNEL 2013

- broszura SNEL EN 81-80 2008

- wytyczne SNEL 2004

przedłożył w 2015 roku 3 warianty przeprowadzenia remontu dźwigów osobowych w naszych zasobach. Rada Nadzorcza wybrała wariant czteroletni remontu 106 dźwigów osobowych realizowanego w oparciu o odpis celowy. Zarząd przystąpił do realizacji decyzji Rady Nadzorczej i od 01.01.2016 roku w czynszu jest dodatkowa pozycja - czyli tzw. Fundusz na remont dźwigów. Ten odpis będzie obowiązywał w latach 2016 – 2019 czyli od 01.01.2020 roku ta pozycja z wymiaru opłat za mieszkanie zostanie zdjęta. Został już rozstrzygnięty przetarg i podpisana umowa z wykonawcą na remont 26 sztuk dźwigów w roku 2016.

Osobnym zagadnieniem są problemy dotyczące remontów ciągów pieszo-jezdnych, dróg i miejsc postojowych. Zgodnie z prawem budowlanym jesteśmy zobligowani przy szerokich zakresach w/w remontów do opracowania projektów i uzyskania pozwolenia na budowę. Niestety tutaj Zarząd napotyka na problemy związane z faktem, że pomimo pozytywnej opinii zdecydowanej większości mieszkańców wyrażonej w ramach konsultacji nad przełożonymi koncepcjami, w oparciu o które powstaje projekt i uzyskuje się pozwolenie na budowę - pojedynczy mieszkańcy skarżą uzyskane przez nas decyzje administracyjne i powodują przeciągnie się procedur. Można odnieść wrażenie, że niektórym z naszych mieszkańców wydaje się, że Zarząd wymyśla jakieś remonty i na siłę chce je realizować. Nic bardziej mylnego i niesprawiedliwego. Zarząd realizuje wolę członków Spółdzielni i fakt, że procedury administracyjne przedłużają się z powodu wnoszenia sprzeciwów i skarg przez indywidualne pojedyncze osoby to nie są to akty woli skierowane przeciwko Zarządowi. Trzeba nazwać rzeczy po imieniu – to jest niestety działanie przeciwko Spółdzielni – a Spółdzielnia to nie Zarząd tylko jej członkowie – mieszkańcy naszych zasobów.

Zarząd przedkłada państwu tą informację, gdyż jest ona istotna i powinna uzmysłowić mieszkańcom, że storpedowanie naszych działań wynikających z woli mieszkańców (bo to ich wytyczne i cele realizujemy) uderza nie w Zarząd (pośrednio tak, bo to czasochłonne
i kosztowne prace przygotowawcze) ale w społeczność zamieszkującą nasze zasoby – a więc w naszych członków i ich rodziny. Oczywiście prawo jest najważniejsze, a procedury z niego płynące obowiązkowe, ale przy tym wszystkim istotne jest dobro naszych mieszkańców
a o poprawę bytowania w naszej Spółdzielni toczy się gra.

Zarząd Spółdzielni

Ta strona używa cookie. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive Module Information